نيکی دنيا و آخرت با دانش همراه است

وبدی دنيا و آخرت با بدی قرين

AFSANEH

/ 0 نظر / 10 بازدید