نيکی دنيا و آخرت با دانش همراه است

وبدی دنيا و آخرت با بدی قرين

AFSANEH