اگر بگريم گویند که عاشق است
اگر بخندم گويند که ديوانه است
پس می گريم و می خندم
تا بگويند يک عاشق ديوانه است